Numele dvs.:

Adresa de e-mail:
Pentru dezabonare click aici!
Afaceri on-line
CCIA SibiuServicii  Afaceri on-line Print
   - INSCRIERE CONTRACTE DE GAJ IN ARHIVA ELECTRONICA (pe scurt despre ...)

DESPRE ARHIVA ELECTRONICĂ DE GARANŢII REALE MOBILIARE

Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare este un sistem de evidenţă a priorităţii garanţiilor reale mobiliare şi de pubicitate structurat pe persoane şi bunuri, fiind locul unde sunt înregisrate operaţiunile privind garanţiile reale mobiliare având ca Autoritate de Supraveghere, Ministerul Justiţiei.
Incepând cu luna ianuarie 2001, CCIA Sibiu are calitatea de agent împuternicit, privind înscrierea directă a formularelor de aviz de garanţie în sistemul de administrare a informaţiilor Arhivei Electronice de garanţii reale mobiliare, în baza dispoziţiilor Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, modificată şi completată prin Legea 161/2003.
Introducerea datelor în arhiva trebuie facută pe formulare speciale, care vor constitui documentul corespunzator pentru efectuarea înscrierilor la arhiva si care vor produce efecte faţă de terţi.
Contractul de garanţie reală este contractul în baza căruia se constituie o garanţie reală în bunuri sau drepturi, în beneficiul unui anumit creditor.
Înscrierea intenţiei de a constitui garanţia îşi pierde efectul prin trecerea unui termen de două luni de la data înregistrarii.
Daca se constituie garanţia, aceasta va avea rangul de la data înscrierii intenţiei.
Avizul de garanţie reală cuprinde: numele, domiciliul sau reşedinţa al debitorului, numele, domiciliul sau reşedinţa creditorului, bunurile sau drepturile afectate garanţiei, numarul/seria de înscriere a titlului privind bunul afectat garanţiei, date despre obiectul înscrierii, limita de timp pentru exprimarea înscrierii.
În caz de neconcordanţă între datele cuprinse în formularul de aviz de garanţie reală şi cele cuprinse în contractul de garanţie, în raporturile dintre părţi şi în cele între părţi şi terţi vor prevala cele prevăzute în formularul de aviz de garanţie reală.
Creditorii garanţi vor cere operatorului să se facă menţiune despre stingerea garanţiei în arhivă în termen de cel mult 40 de zile de la data încetării obligaţiei garantate. Creditorul garant care nu îşi îndeplineşte acestă obligaţie rămâne răspunzător de plata daunelor directe sau indirecte produse debitorului.

AVANTAJELE INSCRIERII IN ARHIVA ELECTRONICA DE GARANTII REALE MOBILIARE

Cel care acordă credite, creditorul, impune de obicei mai multe condiţii pentru beneficiarul împrumutului, respectiv pentru debitor. Unele din aceste condiţii privesc întotdeauna siguranţa creditorului că nu există nici un alt creditor care să aibă vreun drept asupra bunului afectat garanţiei şi siguranţa că nici unui viitor creditor nu i se vor acorda drepturi mai extinse asupra bunului afectat garanţiei.
Arhiva Electronică serveşte tocmai aceste două scopuri principale:
1. Previne potenţialii creditori cu privire la existenţa unor interese anterioare asupra bunului afectat garanţiei;
2. Stabileşte data pentru ordinea priorităţii privind pretenţiile concurente cu privire la bunul afectat;
Atunci când un debitor şi un creditor convin ca proprietatea mobiliară reală să fie utilizată în vederea garantării plăţii unei obligaţii, creditorul sau debitorul depune un aviz de garanţie reală la arhivă. Avizul va identifica atât debitorul cât şi creditorul şi va conţine o descriere generală a bunului mobil afectat garanţiei. Informaţia va fi introdusă în baza de date a arhivei electronice pe ţară şi va deveni informaţie publică accesibilă potenţialilor creditori.
Avizul este o simplă notificare, scopul acesteia fiind avertizarea potenţialilor creditori asupra necesităţii de a solicita mai multe informaţii cu privire la acel debitor. Avizul nu oferă nici o informaţie cu privire la convenţia dintre părţi (valoarea creditului, valoare bunului afectat garanţiei, durata convenţiei şi alte termene şi condiţii exprimate în convenţie). Confidenţialitatea contractelor este astfel asiguraţa. Se pot uşor opera modificări asupra avizului sau înscrie menţiuni în cazul în care se produce o schimbare a circumstanţelor.
Avem convingerea că implementarea în sistemul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu a Arhivei Electronice are ca efect înlaturarea obstacolelor din calea convenţiilor comerciale promovând vânzarea cu ridicată, cu amanuntul şi având ca scop accesul firmelor fie ele mari sau mici la obţinerea de credite în condiţii mai avantajoase.

ACTE NECESARE ÎNSCRIEILOR îN ARHIVA ELECTRONICĂ DE GARANŢII REALE MOBILIARE

Pentru înscrierea iniţială
 • Formular tip;
 • Copie act identitate pentru persoana care face înscrierea;
 • Procura autentificată pentru reprezentant sau certificat constatator pentru asociat sau administrator;
 • Copie contract de gaj;
 • Tarif : Ministerul Justiţiei –300 000 lei
 • Operator arhivă –600 000 lei
Pentru modificarea înscrierii iniţiale
 • Formular tip;
 • Copie act identitate pentru persoana care face modificarea înscrierea;
 • Actul care modifică contractul de gaj;
 • Tarif : Ministerul Justiţiei –100 000 lei
 • Operator arhivă –375 000 lei
Pentru stingerea înscrierii iniţiale
 • Formular tip;
 • Copie act identitate pentru persoana care face stingerea înscrierii;
 • Adeverinţă din partea creditorului că este de acord cu stingerea gajului;
 • Tarif : Ministerul Justiţiei –100 000 lei
 • Operator arhivă –475 000 lei

IMPORTANT

Înscrieţi în contractele de garanţie mobiliară clauza arbitrală pentru cazul ivirii unor litigii Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă C.C.I.A. Sibiu, recomandă includerea în contractele de garanţie reala mobiliară, a clauzei compromisorii după următorul model:

“Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui va fi soluţionat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu în conformitate cu Regulile de Procedură Arbitrală ale acesteia.
Hotărârea arbitrală va fi definitivă şi obligatorie pentru părţi.”

DORIŢI să aveţi succes în afaceri ?
CCIA Sibiu vă oferă, în principal, următoarele servicii şi facilităţi:
Prin DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ ŞI CONSULTANŢĂ:

 • înfiinţări societăţi comerciale
 • modificări acte constitutive;
 • obţinerea certificatelor constatatoare de funcţionare d.p.d.v al: P.S.I., Protecţia mediului, Protecţia muncii, Sanitară, Sanitară- veterinară;
 • intermediere depunere bilanturi contabile;
 • intermediere obtinere certificate constatatoare privind licitatii, deschidere cont bancar etc.;
 • solutionarea litigiilor patrimoniale prin Curtea de Arbitraj Comercial;
 • Arhiva Electronică de garanţii reale mobiliare;
 • acordă asistenţă în identificarea surselor de finanţare pentru proiectele promovate de firmele din judeţ;
 • Organizează Misiuni economice de afaceri, târguri şi expoziţii interne şi internaţionale prin “EXPOSIB INTERNAŢIONAL TRAVEL”SRL;
 • Eliberează certificate de origine a mărfurilor şi de forţă majoră;
 • Organizeaza seminarii si cursuri de formare profesionala a adultilor;
 • Ofera consultanta privind proprietatea industriala;
 • Acordă asistenţă la întâlniri comerciale pentru societăţi străine;
 • Redactează scrisori comerciale în limbile de circulaţie internaţională(engleză, franceză, germană);
 • Multiplicări xerox, plastifieri, confecţionări ştampile;
 • Editează periodicul CURIERUL OMULUI DE AFACERI, publicaţie de informare, documentare şi reclamă comercială şi CATALOGUL (BREVIARUL) firmelor performante din judeţul Sibiu;
 • Colaborează cu autorităţile şi organismele din străinătate, în sprijinul intereselor de afaceri ale membrilor săi.