Numele dvs.:

Adresa de e-mail:
Pentru dezabonare click aici!
Arbitraj comercial
CCIA SibiuServicii  Arbitraj comercial Print

SOLUTIONARE LITIGII DE CATRE TRIBUNALUL ARBITRAL (pe scurt despre ...)

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ARBITRAJULUI COMERCIAL DE CĂTRE CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI SIBIU

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1
(1) In temeiul prevederilor art. 5 lit. j din Decretul-lege nr . 139/1990 privind Camerele de Comerţ şi Industrie din Romania şi al dispoziţiilor art. 341 din Codul de Procedură Civilă, Camera de Comerţ, Industrie şi Agicultură Sibiu, denmită in continuare Camera, organizează la cerere arbitrajul comercial, pentru soluţionarea de litigii comerciale interne şi internaţionale, in condiţiile prezentului regulament şi ale Regulilor sale de procedură arbitrală.
(2) In mod excepţional, Camera, prin Curtea de Arbitraj, va putea organiza şi soluţionarea litigiilor civile patrimoniale, privind drepturi asupra cărora părţile pot tranzacţiona, dacă intre părţi a intervenit o convenţie arbitrală validă şi această instituţie a fost desemnată ca instanţă competentă.
(3) In organizarea şi administrarea arbitrajului comercial şi civil, in cndiţiile prezentului Regulament şi al Regulilor de procedură, Camera este o instituţie permanentă de arbitraj, in sensul pe care il dă acestei noţiuni art. 341 din Codul de Procedură Civilă.
(4) De asemenea, Camera pune la dispoziţia celor interesaţi o procedură de soluţionare pe cale amiabilă a unor diferende, in condiţiile prevăzute de Regulile sale de conciliere facultativă.

Art. 2
(1)Arbitrajul se poate organiza de către Cameră numai dacă intre părţi există o convenţie arbitrală scrisă, cu excepţia situaţiei reglementate mai jos.
(2) in cazul in care convenţia arbitrală nu cuprinde o prevedere referitoare la organizarea arbitrajului de către Cameră, aceasta il poate organiza, la cererea comună a părţilor sau a uneia dintre ele, urmată de acceptarea celeilalte formulată in scris.

CAPITOLUL 2 - CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL

Art. 3
(1) Organizarea de către Cameră a arbitrajului comercial şi a concilierii facultative se realizează prin Curtea de Arbitraj Comercial de pe langă această Cameră, denumită in continuare Curtea de Arbitraj sau Curtea, avand sediul la sediul camerei de Comerţ, Industrie şi agricultură Sibiu.
(2) Curtea de Arbitraj este constituită in cadrul camerei ca structură permanentă fără personalitate juriică, independentă in indeplinirea atribuţiilor ce ii revin, avand caracter consultativ şi/sau deliberativ, după caz.
(3) Baza materială a Curţii de Arbitraj se asigură de către Cameră.
Art. 4
(1) Curtea de Arbitraj se compune dintr-un număr de arbitri, numiţi de Colegiul de Conducere al Camerei, la propunerea Oficiului Juridic - arbitraj din cadrul Camerei.
(2) Colegiul de Conducere al Camerei va putea decide revocarea oricărui arbitru din calitatea de membru al Curţii de Arbitraj, precum şi numirea de noi arbitri.
(3) Lista arbitrilor, membri ai Curţii, va fi adusă la cunoştinţă publică in modul cel mai potrivit, prin grija secretariatului.
(4) Arbitrii pot fi revocaţi din calitatea de membri ai Curţii de Arbitraj, inainte de expirarea mandatului lor, la propunerea Preşedintelui Executiv al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură, in cazul in care nu manifestă interes pentru indeplinirea indatoririlor ce le revin şi, in general, incalcă din culpă sau cu intenţie, oricare din prevederile Codului Etic al Arbitrilor, adoptat de curtea de Arbitraj.

Art. 5 Poate fi numit arbitru persoana care indeplineşte condiţiile prevăzute de art. 15 şi 16 din regulile de procedură arbitrală.

Art. 6
(1) Colegiul de Conducere al Camerei numeşte preşedintele executiv al Curţii. Preşedintele executiv al Curţii asigură conducerea executvă a acesteia. Preşedintele Curţii de Arbitraj este ales prin vot secret de către arbitrii din randul membrilor Curţii. Preşedintele Curţii prezideată şedinţele acesteia şi o reprezintă in relaţiile interne şi internaţionale.
(2) In organizarea arbitrajului, preşedintele executiv al Curţii indeplineşte atribuţiile prevăzute de Regulile de procedură arbitrală.
(3) Preşedintele executiv al Curţii coordonează organizarea şi funcţionarea acesteia I face propuneri Colegiului de Conducere al Camerei şi conducerii executive a acesteia, in vederea imbunătăţirii activităţii.
(4) Inlocuitorul de drept al preşedintelui Curţii, pentru perioada in care, din motive intemeiate, acesta este in imposibilitate de a-şi exercita funcţia, este preşedintele executiv al Curţii.
(5) Preşedintele executiv al Curţii este din oficiu membru al acesteia pe intreaga perioadă in care deţine funcţia respectivă, el putand fi numit arbitru sau supraarbitru intr-un litigiu de către părţi, autoritatea de nominare ori, după caz, de către arbitri, situaţie in care, in acel litigiu, el nu poate indeplini atribuţii de organizare a arbitrajului, aceste atribuţii fiind indeplinite de asistentul arbitral.

Art. 7
(1)Arbitrii sunt independenţi şi imparţiali in indeplinirea atribuţiilor lor. Ei nu sunt reprezentanţii părţilor.
(2) Arbitrii investiţi in condiţiile acestui Regulament, ale Regulilor de proceduură arbitrală şi ale legii cu soluţionarea unui litigiu arbitral, nu desfăşoară această activitate in numele Camerei şi nici al părţii ori al autorităţii care a desemnat, ci constituiţi intr-un tribunal arbitral, infăptuiesc o formă de justiţie privată, activitate pentru care au dreptul la un onorariu constituit in exclusivitate dintr-o cotă din arbitraj, achitată de părţile in litigiu.
(3) Arbitrii desemnaţi de părţi sau numiţi de Autoritatea de Nominare competentă nu au, indiferent dacă sunt sau nu salariaţi ai Camerei, in calitate de arbitri, raporturi juridice de muncă in raport cu Camera, aşa incat locul in care se desfăşoară arbitrajul nu este un loc de muncă, in sensul pe care il dă acestei noţiuni legislaţia muncii.
(4) In raporturile dintre Cameră şi părţile in litigiu, intre Cameră şi arbitri şi, respectiv, intre părţi şi arbitri referitoare la incasarea taxei de arbitraj şi la plata onorariilor ce se cuvin arbitrilor ce compun un anume tribunal arbitral, Camera este un mandatar fără reprezentare, efectuad operaţiuni de incasări şi plăţi in nume propriu, in contul propriu, dar şi pe contul părţilor, respectiv arbitrilor.

 

Art. 8

(1) Curtea de Arbitraj are un secretariat condus de preşedintele executiv al acesteia. Acest organism este compus dintr-un număr de asistenţi arbitrali şi alt personal cu funcţii de execuţie, numiţi, exclusiv sau prin cumul, in astfel de funcţii de către directorul general al Camerei, la propunerea preşedintelui executiv al Curţii, in cadrul schemei de personal şi al fondului de salarizare.
(2) Atribuţiile secretariatului sunt stabilite prin Regulament, Regulile de procedură arbitrală şi se completează şi detaliază prin decizia directorului general al Camerei.

Art. 9
In sensul acestui Regulament, organizarea şi administrarea arbitrajului comercial de către Comisia de Arbitraj cuprinde următoarele activităţi, ori numai unele dintre ele:
a) numirea, in conformitate cu convenţia arbitrală ş cu Regulile de procedură arbitrală, a arbitrilor (inclusiv a arbitrilor supleanţi pentru oricare din părţi, in cazul in care acestea nu numesc) şi a supraarbitrului şi, in general, indeplinirea sau, după caz, verificarea indeplinirii formalităţilor de constituire a Tribunalului arbitral;
b) stabilirea şi punerea la dispoziţia părţilor a Regulilor de procedură arbitrală, precum şi a unei liste de arbitri, ambele avand caracter facultativ pentru părţi;
c) acordarea asistenţei de specialitate cerută de arbitri, constand in date, informaţii sau documentaţie referitoare la soluţiile doctrinare şi jurisprudenţiale intr-o anumită problemă de drept material sau procedural, ori la problematica generală a arbitrajului comercial;
d) organizarea unui secretariat al arbitrajului, care să efectueze operaţiunile privind primirea, inregistrarea şi evidenţa corespondenţei, citarea părţilor şi comunicarea actelor, emiterea diverselor inştiinţări către părţi şi arbitri, consemnarea dezbaterilor in incheieri de şedinţă, indosarierea actelor, intocmirea şi păstrarea registrelor, acordarea asistenţei necesare, precum şi orice alte asemenea activităţi necesare bunei desfăşurări a arbitrajului;
e) asigurarea unui spaţiu corespunzător pentru desfăşurarea arbitrajului;
f) organizarea, la cerere, a concilierii, in condiţiile prevăzute de regulile de conciliere facultativă;
g) organizarea, administrarea şi facilitarea arbitrajului, astfel incat acesta să se desfăşoare şi să se finalizeze in termenul stabilit;
h) incasează in nume propriu,ori, după caz, in numele şi pe socoteala arbitirlor, taxa de arbitraj datorată de părţi, pentru fiecare dosar;
i) incasează, pe socoteala membrilor tribunalului arbitral, cota cuvenită din taxa de arbitraj ca onorariu de arbitru, pentru fiecare dosar;
j) gestionarea sumelor incasate cu titlu de taxă de arbitraj se va face de către Cameră in conformitate cu Regulamentul privind organizarea arbitrajului comercial de către Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Sibiu, cu Regulile de procedură arbitrală aplicabile in arbitrajul comercial şi cu Regulamentul privind constituirea şi utilizarea fondului destinat onorariilor arbitrilor.

Art.10
Curtea de Arbitraj mai indeplineşte şi următoarele atribuţii:
a) redactează, prin personalul de specialitate din cadrul secretariatului, la cererea părţilor şi impreună cu ele, clauza compromisorie sau compromisul arbitral ;
b) elaborează modele de clauze compromisorie şi le asigură difuzarea in cercurile economice;
c) prezintă in aceste cercuri specificul şi avantajele arbitrajului comercial;
d) colaborează cu celelalte Curţi de Arbitraj ale camerelor de Comerţ şi Industrie din ţară, in special prin schimbul de liste de arbitri şi de experienţe, organizarea de colocvii, simpozioane, precum şi prin desfăşurarea unor acţiuni comune avand ca scop cunoaşterea şi promovarea arbitrajului comercial;
e) dezbate, in cadrul curţii sau in colaborare cu celelalte Comisii de Arbitraj ale camerelor de Comerţ şi Industrie din ţară, problemele mai deosebite ivite in practica arbitrală, precum şi problematica generală a arbitrajului comercial intern şi internaţional;
f) ţine evidenţa practicii comerciale şi intocmeşte culegeri de practică arbitrală;
g) furnizează informaţii şi asigură, la cerere şi contra plată, consultanţă in legătură cu arbitrajul comercial intern şi internaţional;
h) face propuneri privind imbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului comercial;
i) indeplineşte orice alte atribuţii ce ii sunt conferite prin prezentul Regulament, prin Regulile de procedură arbitrală sau prin Regulile de conciliere facultativă.

Art.11
(1) Curtea de Arbitraj, prin conducerea sa executivă, poate refuza organizarea unui arbitraj, dacă există indoieli sau contestaţii cu privire la existenţa convenţiei arbitrale, sau dacă rezultă că aceasta este caducă, inoperantă sau nesusceptibilă de aplicare, sau sunt suspiciuni in legătură cu persoana arbitrului propus.
(2) In cazul in care totuşi, părţile sau una dintre ele stăruie in promovarea arbitrajului, Curtea de Arbitraj il va organiza, urmand ca tribunalul arbitral prevăzut de art. 12 dn prezentul Regulament să se pronunţe asupra existenţei sau validităţii Convenţiei arbitrale.

CAPITOLUL III - TRIBUNALUL ARBITRAL

Art. 12
(1) Soluţionarea fiecărui litigiu revine exclusiv Tribunalului arbitral, ce se constituie pentru fiecare cauză in parte.
(2) In inţelesul prezentului Regulament, Tribunalul arbitral este constituit dn arbitrul unic sau, după caz, din totalitatea arbitrilor investiţi de părţi (inclusiv supraarbitrul) prin convenţia arbitrală ori in conformitate cu aceasta ori de autoritatea de nominare, după caz, să soluţioneze un litigiu determinat şi să pronunţe o hotărare definitivă şi obligatorie pentru ele.
(3) Numirea arbitirlor şi constituirea Tribunalului arbitral se efectuează in conformitate cu prevederile Regulilor de procedură arbitrală şi/sau cu convenţia părţilor, după caz.

Art. 13
Camera şi Curtea de Arbitraj se vor abţine ca, prin organizarea arbitrajului, să intervină in soluţionarea litigiului sau să influuenţeze in vreun fel Tribunalul arbitral.

CAPITOLUL IV - TAXE ŞI CHELTUIELI ARBITRALE

Art. 14
(1) Cu titul de contraprestaţie pentru serviciile legate de organizarea şi administrarea arbitrajului, Camera percepe, in fiecare caz, o taxă arbitrală in cuantumul şi condiţiile prevăzute de Regulile de procedură arbitrală.
(2) Taxa arbitrală remunerează serviciile prevăzute la art. 9 lit. a-f din prezentul Regulament, precum şi pentru acoperirea unor cheltuieli de protocol şi de altă natură, necesare desfăşurării activităţii de arbitraj comercial.
(3) Remunerarea altor servicii prestate de Cameră se stabileşte de la caz la caz de conducerea executivă a acesteia.
(4) Regimul taxelor şi cheltuielilor arbitrale este stabilit de Regulile de procedură arbitrală.
(5) Camera este obligată ca, prin Departamentul economic financiar, să evidenţieze in mod distinct taxele arbitrale incasate şi să garanteze achitarea cotei cuvenite ca onorariu arbitrilor.

CAPITOLUL V - RĂSPUNDEREA CAMEREI

Art. 15
Camera răspunde, in condiţiile legii, faţă de partea prejudiciată prin incălcarea, din culpa prepuşilor ei, a obligaţiilor care le revin in organizarea arbitrajului.

CAPITOLUL VI - DISPOZIŢII COMUNE ŞI FINALE

Art. 16
Curtea de Arbitraj, Tribunalul arbitral, precum şi personalul Camerei au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului, potrivit prevederilor regulilor de procedură arbitrală.
Art.17
Părţile nu pot deroga de la prevederile prezentului Regulament decat in limitele prevăyute de aceasta sau cu acceptarea prealabilă a Camerei, dată de la cay la cay.
Art. 18
Regulile de procedură arbitrală aplicabile in arbitrajul comercial, Regulile de conciliere facultativă, precum şi Regulamentul de stabilire şi plată a onorariilor arbitrilor se aprobă de colegiul Camerei, organ care este competent să aprobe şi modificarea lor.

 

Adoptat astăzi, 26 iunie 1999

REGULI DE PROCEDURĂ ARBITRALĂ APLICABILE IN ARBITRAJUL COMERCIAL

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1
(1)Prezentele reguli de procedură arbitrală se aplică, in condiţiile ce urmeayă, in arbitrajul comercial organizat de camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură sibiu, denumită in continuare Camera, in temeiul prevederilor legislaţiei privind Camerele de Comerţ şi Industrie din Romania şi ale Cărţii IV din Codul de procedură civilă.
(2) Regulile de faţă se completează cu Regulamentul privind organiyarea arbitrajuylui comercial de către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu şo cu prevederile Codului de procedură civilă, in măsura compatibilităţii lor şi sunt aplicabile şi soluţionării litigiilor civile cu caracter patrimonial.
Art.2
(1) Arbitrajul, organizat de Cameră, este supus şi prevederilor de ordine publică ale Codului de procedură civilă - Cartea IV, precum şi celorlalte prevederi legale aplicabile.
(2) In litigiile comerciale internaţionale se aplic, in completare, prevederile convenţiilor internaţionale la care Romania este parte.
(3) Se recomandă părţilor ca, in litigiile comerciale cu element de extranietate, să opteze fie pentru prezentele reguli, fie pentru Regulamentul de arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru dreptul comerţului internaţional - UNCITRAL, opţiunea trebuind să fie neechivocă, să fie expresia voinţei concordante a tuturor părţilor litigante, să fie expriată fie in Convenţia arbitrală, fie in faţa Tribunalului arbitral. In acest din urmă caz, autoritatea de nominare a arbitrilor este preşedintele Camerei.
Art. 3
(1) In inţelesul Regulilor de faţă, litigiul comercialeste orice litigiu patrimonial derivand dintr-un contract comercial, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, ca şi din alte raporturi juridice in legătură cu comerţul (fapte obiective de comeţ, fapte de comerţ conexe, acte de comerţ unilaterale, acte de comerţ subiective, fapte ilicite civile săvarşite de comercianţi). Un asemenea litigiu va fi indiferent dacă instituţia arbitrală este sesizată printr-o acţiune in realizare sau o acţiune in constatare.
(2) Litigiul comercial arbitral care se desfăşoară in Romania poate fi calificat ca fiind internaţional dacă s-a născut dintr-un raport juridic de drept privat (comercial) cu element de extrnietate.
(3) In inţelesul acestor reguli litigiul civil este acel litigiu patrimonial născut dintr-un act sau fapt juridic civil, avand ca obiect drepturi asupra cărora părţile pot tranzacţiona.

Art. 4
Persoanele care au capacitatea deplină de exerciţiu pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele, in afară de acelea care privesc drepturi asupra cărora legea nu permite a se tranzacţiona.
Art. 5
Arbitrajul poate fi incredinţat, prin convenţia arbitrală, uneia sau mai multor persoane, investite de părţi sau stabilite in conformitate cu acea convenţie ori ca efect al acelei convenţii să soluţioneze un litigiu determinat şi să pronunţe o hotărare definitivă şi obligatorie pentru părţi. Arbitrul unic sau totalitatea arbitrilor astfel investiţi constituie, in sensul prezentelor reguli, Tribunalul arbitral.
Art. 6
Incheierea convenţiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competenţa instanţelor judecătoreşti.
Art. 7
Arbitrajul se organizează şi se desfăşoară potrivit convenţiei arbitrale, incheiată in conformitate cu prevederile capitolului II.
Art. 8
(1) Sub rezerva respectării ordinii publice şi a bunelor moravuri, precum şi a dispoziţiilor imperative ale legii, părţile pot stabili prin convenţie arbitrală sau acr scris incheiat ulterior, fie prin referire la o anumită reglementare avand ca obiect arbitrajul, normele privind constituirea Tribunalului arbitral, numirea, revocarea şi inlocuirea arbitrilor, termenul şi locul arbitrajului, normele de procedură pe care Tribunalul arbitral trebuie să le urmeze in judecarea litigiului, inclusiv procedura unei eventuale concilieri prealabile, conţinutul, forma I caracterul hotărarii arbitrale, repartizarea intre părţi a taxelor şi cheltuielilor arbitrale şi, in general, orice alte norme privind desfăşurarea arbitrajului.
(2) In cazul in care s-a incredinţat camerei organizarea unui arbitraj comercial, in baza unei convenţii de arbitraj, prin insuşi acest fapt, părţile au acceptat prezentele Reguli, afară numai dacă, odată cu incredinţarea organizării arbitrajului sau cel mai tarziu pană la constituirea Tribunalului arbitral, se prezintă Curţii de Arbitraj normele la care se referă alineatul 1 al acestui articol.
(3) In intreaga procedură arbitrală se va asigura părţilor, sub sancţiunea nulităţii hotărarii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii.
Art. 9
(1) Curtea de Arbitraj, Tribunalul arbitral, cat şi personalul Camerei au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului, deci să nu publice şi nici să nu divulge datele despre care iau cunoştinţă in indeplinirea atribuţiilor ce le revin, fără a avea autorizarea părţilor.
(2) La şedinţele de arbitraj pot participa numai părţile in litigiu sau reprezentanţii acestora, avocaţii şi consilierii părţilor, precum şi celelalte persoane chemate. Cu acordul părţilor şi cu incuviinţarea tribunalului arbitral pot asista şi alte persoane.
(3) Dosarul fiecărui litigiu este confidenţial. Nici o terţă persoană nu are acces la dosar, fără acordul scris al părţilor şi fără incuviinţarea Tribunalului arbitral.
(4) Hotărarile arbitrale pot fi publicate numai cu acordul părţilor. Ele pot fi comentate, sub aspectul problemelor de drept ivite, in reviste, lucrări sau culegeri de practică arbitrală, fără a se preciza numele sau denumirea părţilor ori alte date care ar putea prejudicia interesele lor. In aceste condiţii, Curtea de arbitraj poate autoriza, de la caz la caz, cercetarea dosarelor in scopuri ştiinţifice sau documentare, după terminarea litigiilor.
Art. 10 In orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va incerca soluţionarea acestuia pe baza inţelegerii părţilor, formuland sugestii in acest sens, inclusiv referitoare la posibilitatea incheierii unei tranzacţii.

CAPITOLUL II - CONVENŢIA ARBITRALĂ

Art. 11
(1) Convenţia arbitrală se incheie in scris, sub sancţiunea nulităţii.
(2) Ea se poate incheia sub forma unei clauze compromisorii inserată intr-un contract (inclusiv in eventualele acte adiţionale), fie sub forma unei inţelegeri de sine stătătoare (compromisul arbitral).
(3) In caz de dubiu cu privire la inţelesul convenţiei arbitrale, inclusiv cu privire la intenţia părţilor ca un anumit litigiu să fie soluţionat pe calea arbitrajului ori de către o anumită instituţie permanentă de arbitraj, va prevala voinţa părţilor contractante, voinţă ce va putea fi dedusă dintr-o serie de imprejurări cum ar fi: referirea generală la soluţionarea litigiului prin arbitrajul organizat de Camerele de Comerţ şi Industrie din Romania, domiciliul sau sediul părţilor contractante in momentul incheierii contractului, locul incheierii contractului ori acela unde s-a născut obligaţia caracteristică ce-i revine paratului şi, in general, orice elemente şi imprejurări din a căror coroborare cu elementele exprimate in convenţia arbitrală se poate deduce, in mod neindoielnic, intenţia reală a părţilor.
Art. 12
(1) Prin clauza compromisorie, părţile convin ca litigiile ce se vor naşte din contractul in care ea este inserată sau in legătură cu acesta să fie soluţionate pe calea arbitrajului, arătandu-se numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor.
(2) Validitatea clauzei compromisorii este independentă de valabilitatea contractului in care a fost inserată.
Art. 13
(1) Prin compromis, părţile convin ca un litigiu intre ele să fie soluţionat pe calea arbitrajului, arătandu-se, potrivit art 343² din codul de procedură civilă, sub sancţiunea nulităţii, obiectul litigiului şi numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor.
(2) Compromisul arbitral se poate incheia valabil şi sub forma unui inscris sub semnătură privată.
Art. 14
(1) Tribunalul arbitral este dator să-şi verifice din oficiu propria competenţă de a soluţiona litigiul cu care a fost investit şi hotărăşte in această privinţă, in sensul recunoaşterii competenţei printr-o incheiere interlocutorie ce se poate desfiinţa numai prin acţiunea in anulare, introdusă impotriva hotărarii arbitrale, conform art. 364 din Codul de procedură civilă.
(2) In situaţia in care Tribunalul arbitral constată că nu este competent să soluţioneze litigiul cu care a fost investit, va pronunţa o hotărare de declinare a competenţei.
(3) In caz de conflict de competenţă, ivit intre o instanţă judecătorească şi o instanţă de arbitraj, va hotări asupra acestuia instanţa judecătorească ierarhic superioară in grad instanţei inaintea căreia s-a ivit conflictul, potrivit prevederilor art. 21, 22 alin.4 şi a art. 343¹ din Codul de procedură civilă.

 

VALOAREA OBIECTULUI CERERII

TAXA ARBITRALA

Pana la 2.000 lei

360 lei, din care 180 lei taxa arbitru

Intre 2.001 lei - 5.000 lei

360 lei + 9% pt ceea ce depaseste 2.000 din cate taxa pt arbitru 200 lei

Intre 5.001 lei - 10.000 lei

720 lei + 10% pt ceea ce depaseste 5.000 din care taxa pt arbitru 360 lei

Intre 10.001 lei - 50.000 lei

1.220 lei + 7% pt ceea ce depaseste 10.000 din care taxa pt arbitru 600 lei

Intre 50.001 lei - 100.000 lei

4.100 lei + 4.5% pt ceea ce depaseste 50.000 din care taxa pt arbitru 2000 lei

Intre 100.001 lei - 200.000 lei

5.500 lei + 2% pt ceea ce depaseste 100.000 din care taxa pt arbitru 2.000 lei

Intre 200.001 lei - 700.000 lei

9.300 lei + 1% pt ceea ce depaseste 200.000 din care taxa pt arbitru 3.000 lei

Peste 700.000 lei

17.300 lei + 0.8% pt ceea ce depaseste 700.000 din care taxa pt arbitru 5.500 lei