Numele dvs.:

Adresa de e-mail:
Pentru dezabonare click aici!
Adunarea generala
CCIA SibiuConducereConducerea Deliberativa  Adunarea generala Print

Statut

Articolul 14 - Adunarea Generala

14.1. Adunarea Generala se compune din totalitatea membrilor individuali, colectivi si onorifici ai Camerei, care in preziua convocarii au calitatea de membru al Camerei si se intruneste o data pe an, in luna ianuarie. Adunarea Generala se convoaca de regula o data la 4 ani.

14.2. Colegiul poate decide constituirea Adunarii generale a Reprezentantilor, pentru care norma de reprezentare va fi de 1 la 10. In acest caz, in intervalul dintre adunarile generale de alegeri, Adunarea generala a Reprezentantilor indeplineste rolul si functiile adunarii generale.

14.3. Reprezentantii in Adunarea generala a Reprezentantilor sunt alesi de catre adunarea generala prin vot. Votul poate fi exprimat direct, prin corespondenta sau prin posta electronica. Directorul general decide modalitatea de exprimare a votului, in functie de disponibilitatile logistice existente. Modalitatea de vot este mentionata in convocator.

14.4. Adunarea generala a reprezentantilor cuprinde membrii individuali, membri colectivi si membri onorifici, alesi de adunarea generala a membrilor Camerei, pe o durata de patru ani, astfel incat sa fie echitabil reprezentate principalele sectiuni economice, in functie de ponderea lor de moment in economia judetului Sibiu. Fiecare reprezentant are dreptul al un vot in Adunarea Generala a reprezentantilor.

14.5. Sectiunile economice sunt INDUSTRIE, COMERT, SERVICII si AGRICULTURA. Apartenenta membrilor la un sectiune se face in functie de activitatea principala desfasurata de catre acestia. Directorul general va asigura publicarea pe site-ul Camerei a unei liste cu codurile CAEN si apartenenta lor la unul dintre cele 4 sectiuni de mai sus.

14.6. Membrii sau reprezentantii pot imputernici un alt membru al Camerei sa-i reprezinte in Adunarea Generala si sa voteze pentru ei si in numele lor.

14.7. Directorul General decide daca Adunarea Generala se desfasoara in plen sau ca Adunare generala a Reprezentantilor, atat in cazul sesiunii ordinare, cat si in cazul sesiunii extraordinare.

14.8. Adunarea Generala ordinara sau extraordinara este legal constituita si poate lua hotarari de la prima convocare, cu conditia respectarii procedurii statutare de convocare.

14.9. Adunarea Generala ordinara sau Adunarea Generala extraordinara pentru aprobarea sau modificarea Statutului este statutar convocata daca anuntul de convocare este publicat in cel putin o publicatie locala cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data propusa pentru desfasurare. Anuntul de convocare va contine obligatoriu data, ora si locul desfasurarii, initiatorul convocarii, ordinea de zi. Cu minimum 10 zile calendaristice inainte de data prevazuta pentru desfasurarea Adunarii Generale ordinare sau extraordinare, materialele ce vor fi supuse dezbaterii in Adunarea Generala vor fi disponibile la sediul central al CCIA pe suport material sau electronic si vor putea fi consultate de catre membrii Camerei, in acest loc. Adnotarile, propunerile, modificarile pentru materialele ce vor fi supuse dezbaterii pot fi depuse in scris, la secretariatul Camerei, cu cel putin 3 zile inainte de ziua desfasurarii adunarii. Nu sunt luate in dezbaterea adunarii materialele, modificarile sau propunerile care nu respecta aceasta regula, sub sanctiunea nulitatii de drept si de fapt a dezbaterilor si deciziilor ce le privesc.

14.10. Adunarea Generala se intruneste in sesiune extraordinara ori de cate ori este nevoie, pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin conform prezentului statut. Convocarea sesiunii extraordinare se poate face:

a. din initiativa unui numar de cel putin 3/10 din numarul de membri cu drept de vot, exprimata in scris;

b. la initiativa Presedintelui Camerei, in cazul in care 2/3 dintre membrii Colegiului Camerei solicita in scris o astfel de convocare;

c. la initiativa Directorului General, pentru desfasurarea alegerilor o data la patru ani, sau in cazul in care 2/3 dintre membrii Colegiului Director solicita o astfel de convocare, in scris;

14.11. Adunarea Generala este condusa de catre Directorul General sau de catre Presedintele Camerei.

14.12. Hotararile Adunarii Generale ordinare si hotararile Adunarii Generale extraordinare referitoare la alegerea Colegiului, se iau cu majoritatea simpla de voturi, in raport cu numarul de voturi exprimate.

14.13. Hotararile Adunarii generale extraordinare ce aproba sau modifica Statutul se iau cu majoritatea absoluta de voturi, respectiv 2/3 din numarul de voturi exprimate. Pentru validarea hotararilor, numarul de voturi exprimate trebuie sa fie de cel putin jumatate plus un din numarul total al membrilor individuali si colectivi, cu drept de vot la dat convocarii adunarii.

14.14. In Adunarea Generala, ordinara sau extraordinara, fiecare membru are dreptul la un singur vot, pe care si-l poate exprima personal sau prin imputernicit. Votul poate fi exprimat direct, prin corespondenta sau prin posta electronica. Pentru fiecare convocare a Adunarii generale, directorul general decide si anunta public modalitatile posibile de exprimare a votului.

14.15. Adunarea Generala ordinara se intruneste de regula o data la patru ani. Adunarea Generala intrunita in sesiune ordinara are urmatoarele atributii:

a) dezbate, face propuneri si concluzioneaza prin vot asupra Raportului Colegiului Camerei, prezentat de catre Presedintele CCIA, pentru perioada mandatului sau;

b) dezbate, face propuneri si aproba Strategia, propusa de catre Colegiul de Conducere, prin presedintele sau vicepresedintele sau, pentru perioada mandatului sau;

c) aproba propunerea de buget multianual al Camerei, inaintata de catre Colegiu, pentru perioada mandatului sau;

d) analizeaza si decide asupra unor hotarari ale Colegiului pe care cel putin 1/10 dintre membrii Camerei le considera inoportune sau le contesta sau pe care minim 2/3 dintre membrii Consiliul Director le considera inoportune sau le contesta;

14.16. Hotararile Adunarii Generale se semneaza de catre presedinte sau vicepresedinte si de catre directorul general si se publica, in maximum 15 zile de la data de desfasurare a adunarii generale pe situl CCIA sau intr-o publicatie locala. Hotararile nepublicate sunt nule de drept si de fapt.

14.17. Adunarea Generala, intrunita in sesiune extraordinara, are urmatoarele atributii:

a) alege Colegiu de Conducere, pentru un mandat de 4 ani;

b) demite Colegiul de Conducere, in cazul in care acesta nu-si indeplineste atributiile sau nu duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale;

c) aproba sau modifica Strategia Multianuala si Bugetul Multianual orientativ, pentru o perioada de 7 ani

d) aproba sau modifica Statutul;


Sectiunea industrie si constructii
Sectiunea servicii si turism
Sectiunea comert
Sectiunea agricultura si industrie alimentara